Character Art

"Xo's Sketching Process" by RosevonBrandt
"Elliot" by RosevonBrandt
"Xiomara" by Kisetsuyo
"Elliot and Xo on Bench" by Kisetsuyo